preloader

Špecifikácia parametrov pripojení

Program
download

upload
Základné služby Skype – telefonovanie Pozeranie online Rýchlosť stiahnutia súborov
email web len hlas s videom s HD videom video video HD MP3 DivX film DVD film
Simple 3 Mbit/s 0,5 Mbit/s áno áno áno nie nie nie nie 0:00:13h 0:31:06h 3:02:02h
Basic 8 Mbit/s 1 Mbit/s áno áno áno áno* nie áno nie 0:00:05h 0:11:40h 1:08:16h
Classic 14 Mbit/s 1,5 Mbit/s áno áno áno áno áno* áno nie 0:00:02h 0:06:40h 0:39:00h
Comfort 20 Mbit/s 2 Mbit/s áno áno áno áno áno* áno áno 0:00:02h 0:04:40h 0:27:18h
Extra 35 Mbit/s 2 Mbit/s áno áno áno áno áno* áno áno 0:00:01h 0:02:40h 0:15:36h
Senior 7 Mbit/s 1 Mbit/s áno áno áno áno áno áno áno 0:00:05h 0:13:20h 1:18:01h
aFIBER Simple 20 Mbit/s 1 Mbit/s áno áno áno áno áno áno áno 0:00:02h 0:04:40h 0:27:18h
aFIBER Basic 40 Mbit/s 2 Mbit/s áno áno áno áno áno áno áno 0:00:01h 0:02:20h 0:13:39h
aFIBER Classic 50 Mbit/s 3 Mbit/s áno áno áno áno áno áno áno 0:00:01h 0:01:52h 0:10:55h
aFIBER Comfort 70 Mbit/s 4 Mbit/s áno áno áno áno áno áno áno 0:00:01h 0:01:20h 0:07:48h
FIBER Simple 20 Mbit/s 1 Mbit/s áno áno áno áno áno áno áno 0:00:02h 0:04:40h 0:27:18h
FIBER Basic 40 Mbit/s 2 Mbit/s áno áno áno áno áno áno áno 0:00:01h 0:02:20h 0:13:39h
FIBER Classic 50 Mbit/s 3 Mbit/s áno áno áno áno áno áno áno 0:00:01h 0:01:52h 0:10:55h
FIBER Comfort 70 Mbit/s 4 Mbit/s áno áno áno áno áno áno áno 0:00:01h 0:01:20h 0:07:48h

* služba je dostupná v prípade aktivácie dvojitého uploadu
Použité veľkosti súborov: MP3 - 5 MB, Film DivX - 700 MB, Film DVD - 4 GB

  1. Z dôvodu povinností vyplývajúcich Poskytovateľovi v zmysle platných právnych úprav a predpisov môže Poskytovateľ vykonávať riadenie prevádzky tak, aby dokázal zabezpečiť oprávneným orgánom najmä odpočúvanie komunikácie, uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje a prípadne zablokovať prístup k stanovenému obsahu. Poskytovateľ monitoruje charakter prevádzky vrámci svojej siete. Ak vznikne dôvodné podozrenie na prebiehajúci útok (najmä DDoS), môže takýto druh komunikácie až do vysvetlenia zablokovať v záujme ochrany integrity siete poskytovateľa. V prípade hroziacej záťažovej špičky siete alebo preťaženia siete si poskytovateľ vyhradzuje právo na plošné a rovnomerné obmedzenie vybraných služieb pre všetkých zákazníkov v záujme predídeniu účinkov preťaženia siete. Účastník si je vedomí a bezvýhradne súhlasí s tým, že uvedené požiadavky môžu vyžadovať spracúvanie osobných údajov účastníka ak nie je možné bez tohto predmetnú časť opatrenia možné inak splniť.

  2. Zo strany Poskytovateľa nedochádza k žiadnemu vedomému ani úmyselnému obmedzovaniu objemu dát alebo rýchlosti okrem základnej definície rýchlosti v zmysle platného cenníku / Tarifu okrem predchádzajúceho bodu.

  3. Technické zabezpečenie funkčnosti služby sledovanietv.sk pod názvom LomTV vyžaduje vyhradenie minimálnej garantovanej kapacity pre túto službu. Z uvedeného dôvodu po aktivácii služby dôjde k vyhradeniu potrebnej kapacity z celkovej kapacity poskytovateľa a zvoleného paušálu / Tarifu.

  4. Maximálna, Priemerná a Minimálna rýchlosť je pre každý paušál / tarif stanovená individuálne. Maximálna rýchlosť je uvedená v platnom cenníku / Tarife. Priemerná rýchlosť sťahovania a odosielania je rýchlosť predstavujúca najmenej 70% z maximálnej rýchlosti a je rátaná ako priemer za 24 hodín. Minimálna rýchlosť je rýchlosť rýchlosť sťahovania a odosielania dát najmenej 25% z maximálnej rýchlosti. Táto môže byť dosahovaná krátkodobo v záťažových špičkách siete.