Ochrana osobných údajov

1. Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou  Lombard s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nasledovných prípadoch a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na účely:

Účeluzavretie zmluvy o poskytovaní́ elektronických komunikačných služieb a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich, plnenie ostatných zákonných a zmluvných povinností; ďalšie účely uvedené v § 56 ods. 3 ZoEK, tj. zmeny zmluvy, jej ukončenie alebo prenesenie čísla (pri telefónnych službách), fakturácia, prijímanie a evidencia platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu účastníkov - identifikácia zmluvných strán
Právny základ- osobitné zákony (ZoEK, účtovné a daňové́ predpisy, Občiansky zákonník) 
- plnenie zmluvy v rozsahu nevyhnutných identifikačných údajov zákazníka, ako aj ochrana našich oprávnených záujmov
Zoznam osobných údajovmeno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, číslo OP alebo iného dokladu totožnosti, statná príslušnosť, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mail
Účelzriadenie služby na požadovanom mieste, servis u zákazníka, odpojenie služby a posúdenie technických možností a parametrov poskytovania služby požadovanej záujemcom v danej lokalite
Právny základ

- osobitný́ predpis (ZoEK) - plnenie predmetu zmluvy

Zoznam osobných údajov

miesto pripojenia zákazníka (ak sa líši od miesta trvalého pobytu) pokiaľ̌ sa tento udaj uvádza v špecifikácii príslušnej služby v zákazníckej zmluve (napr. u pripojení́ k internetu, VoIP, digitálnej TV)

Účel

riešenie a zachytenie obsahu a presného času nahlásených porúch, reklamácií a inej komunikácie medzi zákazníkmi a prevádzkovateľom prostredníctvom telefónu

Právny základ- osobitný́ predpis (ZoEK, Občiansky zákonník),
- plnenie predmetu zmluvy uzavretej s našim zákazníkom
- ochrana našich oprávnených záujmov
Zoznam osobných údajov

audiozáznamy z telefónnych hovorov na zákaznícku linku

Účel

technická realizácia požadovanej služby (bez IP adresy nie je možné́ vybrané služby poskytovať

Právny základ- ZoEK (§ 63 ods. 5) - plnenie zmluvy
Zoznam osobných údajov

IP adresa u služieb, kde sa IP adresa technicky prideľuje

Účel

zasielanie marketingových správ prostredníctvom e-mailu

Právny základ- súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, e-mail

Účel

vymáhanie pohľadávok

Právny základ

- zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
- zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
- zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
- zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, rodné číslo, adresa

Účel

reklamácie

Právny základ- zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 
- § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zoznam osobných údajov

titul, meno a priezvisko, adresa,  telefón, číslo účtu, e-mail, podpis
Účel

evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ- súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov

titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise

3. Umiestnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú v zabezpečených skriniach umiestnených v priestoroch prevádzkovateľa. Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to zákon výslovne nevyžaduje.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb uchovávame v zmysle osobitných zákonov a predpisov. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené.

Súhlasy, ktoré ste nám poskytli na marketingové účely uchovávame po dobu 5 rokov od ich získania. Po tejto dobe bude nezvratne vymazané, ak svoj súhlas pred danou lehotou písomne alebo e-mailom neodvoláte.

Súhlasí, ktoré ste nám poskytli ako uchádzač o zamestnanie uchovávame po dobu 1 roka. Následne po tomto období sú vaše životopisy nezvratne zničené.

5. Práva dotknutej osoby

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód:

 • e-mailom na adresu: kancelaria@lombard.sk

 • poštou na adresu: Lombard s.r.o., Školská 14, 921 01 Piešťany

Fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) má právo získať od Lombard s.r.o. potvrdenie o tom či sa o nej spracúvajú osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov

 • kategórii spracúvaných osobných údajov

 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné

 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia

 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov

 • práve podať návrh na začatie konania

 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu

Aby sme boli schopný odpovedať na žiadosti o prístup k osobným údajom, tak dotknutá osoba musí:

 • podať žiadosť pomocou schváleného formulára žiadosti o prístup k osobným údajom

 • poskytnúť prevádzkovateľovi dostatočné informácie na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá požaduje informácie, je dotknutou osobou alebo jej právnym zástupcom)

Prevádzkovateľ musí poskytnúť odpoveď dotknutým osobám, ktoré žiadajú o prístup k ich osobným údajom do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti

Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada v časovom období šiestich mesiacov, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

V prípade, že sa chcete sťažovať na to, ako sme spracúvali vaše osobné údaje, obráťte sa našu poverenú Zodpovednú osobu (Data Protection Officer- DPO), ktorej adresa je dpo@lombard.sk alebo písomne na adresu: Lombard s.r.o., Školská 14, 921 01 Piešťany. Naša Zodpovedná osoba potom preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby ste túto záležitosť vyriešili.

Ak aj naďalej budete mať pocit, že vaša sťažnosť nebola vyriešená alebo že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.